|
 
Οικοσυστήματα
  Γεωμορφολογία
Βιοποικιλότητα
  Οικότοποι
  Ιχθυοπανίδα
 
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
  Ρυπογόνες Ουσίες
  Προστασία και Αντιμετώπιση
  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  Εθελοντικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων
 
Πληροφοριακά Συστήματα
Περιβαλλοντικό Σύστημα Πληροφοριών (EcoDO-GIS)
Τεχνολογία
 
  Μέτρηση παραμέτρων ποιότητας υδάτων
  Φορητά όργανα
 
Κλίμα και Περιβάλλον
  Τοπικός Καιρός
  Επίπεδα νερού
  Περιβαλλοντικές Συνθήκες
  Υδρολογικές Παράμετροι Ελέγχου
 
   
  Ρύποι >> Κυριότεροι Ρύποι Υδάτινων Οικοσυστημάτων >> Ραδιενεργές ουσίες>> Τύποι έκθεσης στην ιονίζουσα ακτινοβολία
 
 

 

ΤΥΠΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΟΝΙΖΟΥΣΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

   
 
   
 
   
Νέα
   

 

   

Εγκατάσταση Αυτόματου Τηλεμετρικού Σταθμού Μέτρησης

(29/09/2008)

-------------------- 
 Αποτελέσματα Μετρήσεων Ρυπογόνων Ουσιών στους Ποταμούς Αχέροντα και Καλαμά
-------------------- 
Τέταρτη Δειγματοληψία (17/10/2007)
-------------------- 

Τρίτη Δειγματοληψία
(19/07/2007)

-------------------- 
Διαφημιστικό Φυλλάδιο για το Έργο EcoDO-Net
     
    Περισσότερα Νέα ....
    Φωτογραφίες και Βίντεο
  Φωτογραφίες
  Βίντεο
    Ρωτήστε έναν Ειδικό
  Κάντε μια ερώτηση
     
    Σύνδεσμοι
  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  Τουριστικοί Πόροι
  Πολιτιστική Κληρονομιά
    Πληροφορίεςγια Ειδικούς
 
 
 

 

Εξωτερική και εσωτερική έκθεση

Ένα άτομο μπορεί να  δεχθεί δόση είτε από εξωτερική πηγή  - πηγή  έξω από το σώμα, όπως η φυσική ακτινοβολία από το έδαφος  - ή εσωτερική πηγή  - πηγή που έχει εισέλθει στο σώμα από εισπνοή, κατάποση ή απορρόφηση μέσω του δέρματος. Για μια εσωτερική πηγή, ο χρόνος κατά τον οποίο παραμένει στο σώμα εκφράζεται  από τον ενεργό χρόνο ημιζωής, t1/2,EFF, ο οποίος είναι συνδυασμός του ραδιενεργού χρόνου ημιζωής, t1/2, και του  βιολογικού χρόνου ημιζωής, t1/ 2,b, δηλαδή του χρόνου κατά τον οποίο η ραδιενέργεια μειώνεται στο μισό μέσα στο σώμα ή σε ένα όργανο.

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________

Copyright © 2007 EcoDo-net Collaboration