|
 
Οικοσυστήματα
  Γεωμορφολογία
Βιοποικιλότητα
  Οικότοποι
  Ιχθυοπανίδα
 
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι
  Ρυπογόνες Ουσίες
  Προστασία και Αντιμετώπιση
  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  Εθελοντικό Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων
 
Πληροφοριακά Συστήματα
Περιβαλλοντικό Σύστημα Πληροφοριών (EcoDO-GIS)
Τεχνολογία
 
  Μέτρηση παραμέτρων ποιότητας υδάτων
  Φορητά όργανα
 
Κλίμα και Περιβάλλον
  Τοπικός Καιρός
  Επίπεδα νερού
  Περιβαλλοντικές Συνθήκες
  Υδρολογικές Παράμετροι Ελέγχου
 
   
 

Γεωμορφολογία >> Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (G.I.S) >> Μεθοδολογία

   
 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

     
 
   
 
   
Νέα
   

 

   

Εγκατάσταση Αυτόματου Τηλεμετρικού Σταθμού Μέτρησης

(29/09/2008)

-------------------- 
 Αποτελέσματα Μετρήσεων Ρυπογόνων Ουσιών στους Ποταμούς Αχέροντα και Καλαμά
-------------------- 
Τέταρτη Δειγματοληψία (17/10/2007)
-------------------- 

Τρίτη Δειγματοληψία
(19/07/2007)

-------------------- 
Διαφημιστικό Φυλλάδιο για το Έργο EcoDO-Net
     
    Περισσότερα Νέα ....
    Φωτογραφίες και Βίντεο
  Φωτογραφίες
  Βίντεο
    Ρωτήστε έναν Ειδικό
  Κάντε μια ερώτηση
     
    Σύνδεσμοι
  Χρήσιμοι Σύνδεσμοι
  Τουριστικοί Πόροι
  Πολιτιστική Κληρονομιά
    Πληροφορίεςγια Ειδικούς
 
 
 

Για την κατασκευή των χαρτών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα ArcGIS Desktop 9.2 και πιο συγκεκριμένα οι εφαρμογές ArcMap και ArcCatalog. Για την εισαγωγή των τοπογραφικών δεδομένων (ισοϋψών, ρεμάτων, οδικού δικτύου και τοποθεσία πόλεων - οικισμών) χρησιμοποιήθηκαν τα φύλλα Αμμουδιά, Βασιλικόν, Δελβινάκιον, Δολιανά, Ιωάννινα, Καναλλάκιον, Κλιματιά, Παπαδάται, Παραμυθία, Πάργα, Πωγωνιανή, Σαγιάδα, Φιλιάται, κλίμακας 1:50.000, της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Επίσης χρησιμοποιηθήκαν για τα γεωλογικά δεδομένα ο γεωλογικός χάρτης της Ελλάδας, κλίμακας 1:500.000 του Ι.Γ.Μ.Ε. τα φύλλα Ιωάννινα, Κλιματιά, Παραμυθία, Πάργα, Σαγιάδα, Φιλιάται, κλίμακας 1:50.000, του Ι.Γ.Μ.Ε. και ο γεωτεχνικός χάρτης της Ελλάδας, κλίμακας 1:500.000 του Ι.Γ.Μ.Ε. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκαν δορυφορικές εικόνες και η τρισδιάστατη απεικόνιση του αναγλύφου (DEM).

Η μορφή εισαγωγής τους ήταν ως πίνακας (raster) αφού πρώτα σαρώθηκαν. Το προβολικό σύστημα συντεταγμένων που επιλέχθηκε για την γεωαναφορά των χαρτών είναι το ΕΓΣΑ '87 (GCS GGRS 1987). Με την ολοκλήρωση της γεωαναφοράς οι σαρωμένοι χάρτες απέκτησαν προσανατολισμό και πραγματικές συντεταγμένες στο χώρο.

Τα δεδομένα εισήχθησαν με τη μορφή Geodatabase. Δημιουργήθηκε Geodatabase (βάση δεδομένων) με το όνομα «ΚΑΛΑΜΑΣ & ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ», στην οποία δημιουργήθηκαν οι ομάδες (Feature Dataset):

Γενικά (GENIKA) με υποομάδες (Feature Class): οικισμοί (towns), οδικό δίκτυο (roads).

Μορφολογία (MORFOLOGIA) με υποομάδες (Feature Class): ισοϋψείς, υδρογραφικό δίκτυο, υδρογραφικές λεκάνες, υδρογραφικές υπολεκάνες, ακτογραμμή.

Γεωλογία (GEOLOGIA) με υποομάδες (Feature Class): γεωλογικοί σχηματισμοί (formations), γεωλογικά όρια, ρήγματα (faults).

<< Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών...

____________________________________________________________________________________

Copyright © 2007 EcoDo-net Collaboration